ANBI-status – Belastingvoordelen

ANBI_zk_FC_blauwIn de loop van 2013 is de SFB erkend als een algemeen nut beogende instelling door de Nederlandse Belastingdienst (kennisgeving de dato 15 november 2013).

Deze status wordt in de Nederlandse belastingwetgeving aangeduid met de term «ANBI », wat staat voor « algemeen nut beogende instelling». De SFB moet aan een aantal door de wet opgelegde voorwaarden voldoen voor het dragen van die status. In ruil daarvoor zijn de giften die door de SFB worden gedaan vrijgesteld van de Nederlandse schenkbelasting en zijn de giften – en contributies – die aan de SFB worden verstrekt door natuurlijke personen of rechtspersonen aftrekbaar.

Op de site van de Nederlandse Belastingdienst www.belastingdienst.nl vindt u de lijst van alle instellingen met een ANBI-status die recht geven op dit belastingvoordeel.

Voor natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de Nederlandse inkomstenbelasting geldt dat de giften die ze doen aan een ANBI recht geven op een vermindering van het belastbaar inkomen, mits het totaalbedrag van die giften in het gegeven jaar hoger ligt dan een drempelbedrag. Dit drempelbedrag is 1 % van het totale belastbaar inkomen. Als de donateur een fiscale partner heeft (dat geval doet zich met name voor als hij of zij gehuwd is), moeten de belastbare inkomens van beide echtgenoten/partners worden samengeteld voor de bepaling van het drempelbedrag. Als de gift wordt gedaan aan een culturele ANBI mag het jaarbedrag van de giften aan die instelling verhoogd worden met 25 % bij de berekening van de aftrekpost.

Voor rechtspersonen die zijn onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting, geldt dat giften aan ANBI’s eveneens aftrekbaar zijn van de belastbare winst, met een bovengrens van 50 % van die winst en met een maximum van 100.000 euro per jaar (ook hier geldt een verhoging van het aftrekbare bedrag voor giften aan culturele instellingen).

anbi-sfb