Activiteiten en werkwijze

Activiteiten

Wij bieden zowel morele als financiële steun. In bijna alle gevallen moeten we de hulpvragers bijstaan in hun contacten met instellingen voor maatschappelijk werk in of buiten Nederland.

Eenmalige giften zijn uitsluitend bestemd voor personen die in grote financiële moeilijkheden verkeren.
Renteloze leningen worden in sommige gevallen verstrekt, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een beroepsopleiding waardoor een werkloze aan de bak kan komen.
Werkzoekenden worden doorverwezen naar andere Franse instellingen die hen actief kunnen helpen bij hun zoektocht.

Werkwijze

Al onze dossiers worden met de grootst mogelijke aandacht samengesteld en we bestuderen ze in nauwe samenwerking met de afdeling maatschappelijk werk van het Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam die onder meer nagaat of de hulpvraag terecht is. De leden van het uitvoerend comité houden zo vaak als nodig is een informele bespreking om ieder nieuw dossier zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen.

Er vindt jaarlijks, in de loop van het eerste kwartaal, een algemene vergadering plaats waarop verslag wordt uitgebracht over de lopende zaken, de activiteiten en de financiën.