Kent u de SFB?

De Société Française de Bienfaisance aux Pays-Bas:

Herz mit TulpenDe Société Française de Bienfaisance aux Pays-Bas heeft tot doel om « hulp te bieden aan in Nederland wonende Fransen die in moeilijkheden verkeren ».

In ons midden bevinden zich namelijk gezinnen, kinderen en ouderen die behoefte hebben aan hulp. Er geldt voor ons in principe geen enkele beperking; de enige eis is dat we alleen bijstand kunnen verlenen aan mensen met de Franse nationaliteit.

Laten we meeleven met die mensen! Laten we allen solidair zijn!

Meer weten

Werkwijze van de SFB

hands woman expresses the concept of familyAl onze dossiers worden met de grootst mogelijke aandacht samengesteld en we bestuderen ze in nauwe samenwerking met de afdeling maatschappelijk werk van het Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam die onder meer nagaat of de hulpvraag terecht is.

De leden van het uitvoerend comité houden zo vaak als nodig is een informele bespreking om ieder nieuw dossier zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen. Onze mensen komen op bezoek bij de personen die in de problemen zitten om beter te weten wat ze nodig hebben. We houden regelmatig contact met de gezinnen (door ze te bezoeken of met ze te bellen).

We doen een beroep op vrijwilligers  om ons te helpen bij het verzamelen, sorteren en inpakken van voedingswaren en kleren, het maken van nieuwjaarsgeschenken en diverse andere acties. Als u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met ons

Er vindt jaarlijks, in de loop van het eerste kwartaal, een algemene vergadering plaats waarop verslag wordt uitgebracht over de lopende zaken, de activiteiten en de financiën.

Geef ons alstublieft de middelen om ons werk

te kunnen blijven doen!

Om ons werk voor te kunnen zetten, zijn we afhankelijk van u! Uw contributies en giften zijn van essentieel belang voor het laten draaien van de Sociéte Française de Bienfaisance.  Al uw bijdragen komen ten goede aan de mensen die in moeilijkheden verkeren.

De Société française de Bienfaisance aux Pays-Bas heeft de ANBI-status . U heeft door uw giften en contributies recht op belastingaftrek in Nederland. Aan het eind van het jaar stuurt de Société Française de Bienfaisance u voor uw boekhouding een overzicht van de door u verstrekte giften en bijdragen.